بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی

چکیده

در سال­‌های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل­‌های اقتصادسنجی وارد شده است و کم­تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ­ها در دوره زمانی ۲۰۱۲- ۲۰۰۱ ‌پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی‌داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی‌داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک­‌های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می­‌کند. 

کلیدواژه ها: دموکراسی؛ فاصله جغرافیایی؛ تجارت خارجی؛ اقتصادسنجی فضایی؛ کشورهای منتخب اسلامی

نویسندگان:

سید کمال صادقی: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

محسن پور عبادالهان کویچ: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 پرویز محمدزاده: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 زهرا کریمی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

 پروین علی مرادی افشار: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز  

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد – دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *