تأثیر رهبری تیمی عمل‌محور بر عملکرد تیمی کارکنان با میانجی‌گری یادگیری تیمی و رضایت‌مندی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری تیمی عمل­ محور بر عملکرد تیمی با میانجی­گری یادگیری تیمی و رضایت­مندی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان به تعداد ۵۱۸ نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۲۲۱ آزمودنی تعیین شد. برای گردآوری داده ­ها از چهار پرسشنامۀ رهبری تیمی عمل­محور، عملکرد تیمی، یادگیری تیمی و رضایت­مندی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ­ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب۰/۸۷، ۰/۸۶، ۰/۹۱ و ۰/۸۴  برآورد گردید. داده­های تحقیق پس از جمع ­آوری با استفاده از نرم­افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: اثر مستقیم رهبری تیمی عمل ­محور بر یادگیری تیمی، رضایت­مندی و عملکرد تیمی مثبت و معنی‌دار است. به‌علاوه، اثر غیرمستقیم رهبری تیمی عمل‌محور بر عملکرد تیمی با میانجی­گری یادگیری تیمی و رضایت‌مندی معنی‌دار است. براین‌اساس، مدیران سازمان ها می ­توانند برای ارتقای عملکرد کارکنان بر سازوکارهای رهبری تیمی عمل‌محور تمرکز نموده و در این فرایند از متغیرهایی همچون یادگیری تیمی و رضایت‌مندی بهره گیرند.

نویسندگان:

سیروس قنبری: دانشیار دانشگاه بوعلی سینا مدیریت اموزشی همدان

اصغر اسکندری: دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا مدیریت اموزشی همدان

 فاطمه ساعد عطائی: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی مدیریت اجرایی همدان

کلیدواژه ها: رهبری تیمی عمل‌محور؛ عملکرد تیمی؛ یادگیری تیمی؛ رضایت‌مندی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی – دوره ۵، شماره ۴ – شماره پیاپی ۲۰، زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *