اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی

چکیده
هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت­های تجاری کشاورزی بود. جامعة آماری این تحقیق را ۲۸۰ نفر از کارشناسان شرکت ­های تجاری کشاورزی در استان زنجان تشکیل دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه‌ای ۲۰۰ نفری از آنان با روش نمونه ­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه‎های استاندارد به‌کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق بررسی مدل اندازه­ گیری و پس از انجام‌دادن اصلاحات لازم به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ­ها روش چندمتغیرة مدل­سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. براساس نتایج، فرضیه­ های تحقیق تأیید و نشان داده شد چهار بعد فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، سازگاری، رسالت و انطباق­ پذیری اثر مثبت و معنا­داری بر متغیر وابستة نوآوری سازمانی در شرکت­های تجاری کشاورزی استان زنجان می‌گذارند. با توجه به یافته­ های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت بهبود فرهنگ سازمانی و ابعاد آن به‌طور مستقیم به تقویت و توسعة نوآوری سازمانی در شرکت­ های تجاری کشاورزی منجر می­شود.

کلیدواژه ها: ابعاد فرهنگ سازمانی؛ شرکت­ های تجاری کشاورزی؛ نوآوری سازمانی

نویسندگان:

روح اله رضائی: دانشیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

فاطمه مغانلو: کارشناس ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 مهدی قهرمانی: مدیر، سازمان جهاد کشاورزی زنجان، زنجان، ایران

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی – دوره ۱۵، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *