تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده زنان سرپرست خانوار شهر سنندج انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل سرپرست خانوار شهر سنندج در سال ۱۳۹۳ است که از بین آنان ۲۰۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های: حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران(۱۹۸۸) ، استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳ ) و کیفیت زندگی (SF-36) است. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده ازروش الگویابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در الگوی نهایی بازنگری شده پژوهش، در میان رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده و افراد مهم) و ابعاد کیفیت زندگی (معطوف به سلامت جسم و روان)، کاهش استرس تنها رابطه بین حمایت خانواده و کیفیت زندگی معطوف به سلامت روان را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه ها: حمایت اجتماعی ادراک شده؛ کیفیت زندگی؛ استرس؛ زنان سرپرست خانوار

نویسندگان:

فخرالسادات نصیری: دانشیار، گروه علوم‌‏تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 شوبو عبدالملکی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی – دوره ۲۷، شماره ۴ – شماره پیاپی ۶۴، زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *