تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و رفتار کمک‌طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان

چکیده:  

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و کمک‌طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمام دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۳ـ۱۳۹۲ تشکیل می‌دهد. از این جامعۀ آماری نمونه‌ای به تعداد ۳۳۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (میگلی و همکاران، ۲۰۰۰)، پرسشنامۀ فراشناخت حالتی (اونیل و عابدی، ۱۹۹۶) پرسشنامۀ اضطراب امتحان اهواز (۱۳۷۵)، پرسشنامۀ رفتار کمک‌طلبی (ریان و پینتریچ، ۱۹۹۷) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت با اضطراب امتحان رابطۀ معنی‌داری وجود ندارد، در حالی که بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت با کمک‌طلبی تحصیلی رابطۀ معنی‌داری وجود دارد (P0/001).

واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی تحصیلی، فراشناخت، اضطراب امتحان، رفتارکمک‌طلبی تحصیلی، دانش‌آموزان پسر دبیرستان.

نویسندگان:

شریف ممبینی: کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

 غلامحسین مکتبی، ناصر بهروزی

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی – سال شانزدهم، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *