راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان‌های تکفیری

چکیده جریان‌های تکفیری با تعریف بخش عمده‌ای از مسلمانان به‌ویژه شیعیان به‌عنوان «دگر» خود و از طریق دوقطبی کردن جهان اسلام می‌توانند ضمن مخدوش

ادامه