خطای راهبردی در بررسی لوایح چهارگانه/ لوایح چهارگانه دولت برای کسب رضایت FATF

چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) را تصویب کرد. هرچند معاون پارلمانی رئیس جمهور و برخی نماینده‌های

ادامه