تحلیل جامعه شناختی سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی و عوامل موثر برآن

چکیده

سرمایه فرهنگی، قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و دربرگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در افراد بر اساس سه بعد (ذهنی، عینی، نهادی) انباشته می‌گردد. هدفمقاله حاضر سنجش میزان بهره‌ مندی جوانان ارومیه از سرمایه فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن است. چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی از نظریات اریکسون، استوری، بوردیو، رنه گونیک و گربنر است. جامعه آماری جوانان ۲۰ تا ۳۴ ساله ارومیه است که طبق فرمول کوکران ۳۸۳  نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقاتی انتخاب‌شده‌اند، ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده، و از اعتبار صوری و آلفای کرونباخ برای برآورد اعتبار و پایایی ابزار تحقیق استفاده شده است. نتایج به‌ دست‌آمده از این پژوهش بیانگر وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل (فراغت، مصرف رسانه ای، تعاملات خانوادگی، سبک زندگی و هویت قومی) با متغیر وابسته (میزان سرمایه فرهنگی) است. میزان بهره‌مندی جوانان از سرمایه فرهنگی طبق نتایج به‌دست‌آمده ۱۸/۵۴ درصد ارزیابی‌شده است. بر اساس نتایج رگرسیون مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر میزان سرمایه فرهنگی جوانان متغیر سبک زندگی است که بیشترین میزان بتا (۰/۳۱) را داشته است و بعد از آن مصرف رسانه ای (۰/۳۰) بیشترین تأثیر و به‌طور مستقیم بر متغیر سرمایه فرهنگی اثر گذاشته است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که معادله پیش‌بینی میزان سرمایه فرهنگی می‌تواند (۶۳/۱) درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند.

کلیدواژه ها: ارومیه؛ تعاملات خانوادگی؛ جوانان؛ سبک زندگی؛ سرمایه فرهنگی؛ مصرف رسانه‌ای

نویسندگان:

محمد حسن شربتیان: دانشگاه پیام نور

 زهرا اسکندری؛ پویا طوافی

نشریه جامعه شناسی سبک زندگی – دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *