بررسی نقش ارزش‎های دینی خانواده در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان

چکیده مقاله:
چکیده زمینه و هدف: در سال های اخیر مصرف مواد به یکی از جدیترین معضلات بشری و پیچیده ترین پدیده های انسانی تبدیل شده است که پایه ها و بنیان های جامعه انسانی را تحلیل می برد و پیشگیری از آن نیازمند کاربرد نظریه های متعدد و تکنیک های متنوع است. این پژوهش نقش ارزش های دینی خانواده را در گرایش نوجوانان و جوانان شهر تبریز به اعتیاد بررسی می‎کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه پژوهش را جوانان و نوجوانان شهر تبریز تشکیل داده اند و نمونه ۴۰۰ نفری(۲۰۰ نوجوان و ۲۰۰ جوان) مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با کمک پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ ۰/۸۵ برای پرسشنامه ارزش‎های دینی خانواده و ۰/۸۷ برای گرایش به اعتیاد) گردآوری و با استفاده از نرمافزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون تجزیهوتحلیل شدند. یافته‎ها و نتایج: پژوهش نشان داد متغیر ارزشهای دینی خانواده و مولفه‎های ارتباط باخدا و نماز در خانواده، ارتباط منفی و معنیداری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان و جوانان دارد، اما ارتباط معناداری بین مذهبی بودن خانواده و مراسمات مذهبی در خانواده با گرایش به اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان مشاهده نشد. بنابراین تقویت ارزش‎های دینی خانواده می‎تواند به کاهش گرایش نوجوانان به اعتیاد کمک کند. واژه‎های کلیدی: ارزشهای دینی، گرایش به اعتیاد، خانواده، جوان، تبریز.

کلیدواژگان: واژه‎های کلیدی: ارزشهای دینی، گرایش به اعتیاد، خانواده، جوان، تبریز.

نویسندگان:

آیت اله فتحی ,نورمحمد رضائی ,بابک موسوی فر ,رباب جلیز

دو فصلنامه پلیس زن – دوره یازدهم، شماره ۲۷, پاییز و زمستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *