توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی

چکیده سرمایه اجتماعی موضوعی بین‌رشته‌ای است که در سال‌های اخیر به طور روزافزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه‌های مختلف علوم، به‌ویژه حوزه مدیریت و جامعه‌شناسی

ادامه